Најдобрата понуда за потребите на Вашата зграда
Со цел најдобро дефинирање на потребните услуги и инвестиции , како и симулација на месечниот трошок, внесете ги информации за вашиот објект.
По добиените податоци добивате понуда и пример од месечна фактура.
Полињата со * се задолжителни


Ваши податоци

Податоци за објектот

Тип
станбенделовенстанбено - деловен

Објектот има гаражен простор
ДаНе

Гаражна врата
ДаНе

Модел на распределба на трошоци

Еднаков износПропорционален износДруго

Изберете го најсоодветниот модел за Вашите потреби
Еднаков износ
Сите трошоци се распределуваат на еднакви исноси на сите сопственици
Пропорционален износ
Трошоците се делат на износи еднакви на сопственичкиот удел во целиот објект по М2
Друго
Нашата компанија Ви дава можност за адаптирање на системот за наплата по Вашите потреби. Ве молиме образложете го иститот во ЗАБЕЛЕШКА

Тековни трошоци на објектот

Наведете ги износите на сите трошоци што настануваат на месечно ниво
Трошоци за Износ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приходи на објектот

Доколку обезбедувате дополнителни приходи, освен месечните упрати од сопствениците (пр. закупнина од простории, рекламен ѕид или поставени антени на кровна констукција) наведете ги истите во полињата подолу
Приходи на објектот Износ
1.
2.
3.

Резервен фонд - Фонд за инвестиции

РФ е обврска пропишана со закон. Со одлука на станарите овие средства се на располагање во случај на итна потреба или пак инвестиција за зголемување на вредноста на објектот. Висината на резервнот фонд пропишан со закон предвидува поголем месечен износ за постари објекти.

Еднаков износ РФПропорционален износДруго

Изберете го најсоодветниот модел за Вашите потреби
Еднаков износ РФ
Сите сопственици учествуваат со еднаков износ во резервниот фонд
Пропорционален износ
Учеството во резервнот фонд се определува според големината на посебниот дел - М2
Друго
Нашата компанија Ви нуди можност за адаптирање на системот и распределба на резервен фонд согласно со Вашите потреби. Ве молиме образложете го иститот во ЗАБЕЛЕШКА
Побаруван износ резервен фонд по единица Ве молиме внесете износ кој сметате дека е соодветен, за подетални информации ќе бидете контактирани од нашите вработени.

Потребни тековни услуги

Тековно одржување хигиена - заеднички простории
ДаНе
Техничко одржување - законска обврска
ДаНе
Месечно сервисирање на лифт
ДаНе
Сервисирање на хидро пумпа
ДаНе
Сервисирање на гаражни врати
ДаНе
Одржување на хигиена во гаражен/подрумски дел
ДаНе
Редовна дезинсекција и дератизација
ДаНе
Редовно одржување на атмосферски одводи -олуци
ДаНе

Потребни интервенции и инвестиции во објектот

ВЛЕЗНА ВРАТА
ДаНе

БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ
Уред за контрола на пристапКамери

Уред за контрола на пристап
ДаНе
Камери
ДаНе

ОСВЕТЛУВАЊЕ

Степенично светло, сензори и степенични апарати
ДаНе
МОЛЕРИСУВАЊЕ
ДаНе

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА
СанацијаЗамена
Олуци
СанацијаЗамена
Вентили за вода
СанацијаЗамена
Вентили за парно
СанацијаЗамена
Хидрантски вентили
СанацијаЗамена
Противпожарна опрема
СанацијаЗамена

ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИЗНВЕСТИЦИИТЕ
ДаНе

Oдговорните лица во секторите управување и техничко одржување во координација со сопствениците на објектот изработуваат технички записник на објектот, со цел да се утврди најдобрар модел за беспрекорно функционирање на заедничкиот простор. Долгорочната цел е зголемување на вредноста, подобрување на техничките карактеристики и поголема енергетска ефикасност на објектите управувани од наша страна.