Побарај понуда

Најдобрата понуда за потребата на вашата зграда

Со цел најдобро дефинирање на потребните услуги и инвестиции, како и симулација на месечниот трошок, внесете ги информациите за вашиот објект.

Полињата со * се задолжителни

Ваши податоци

Податоци за објектот

Тип на објектот *
Дали имате гаражен простор?
Дали имате гаражна врата?
Дали е формирана заедница на сопственици?
Објект без управител и ЗС?
Дали е новоизграден објект?

Потребни тековни услуги

Mini (до 10 единици)

Хигиена

 • 1 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Basic (до 20 единици)

Хигиена

 • 1 × неделно суво чистење
 • 1 × неделно мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Basic+ (до 30 единици)

Хигиена

 • 2 × неделно суво и мокро чистење

Одржување

 • 1 × интервенција
 • 1 × контрола

Standard (до 40 единици)

Хигиена

 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Standard+ (до 50 единици)

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 3 × неделно суво и мокро чистење
 • 1 × годишно машинско чистење

Одржување

 • 2 × интервенција
 • 2 × контрола
 • 1 × ДДД

Premium (над 60 единици)

Хигиена

 • 6 × неделно влезен хол
 • 6 × неделно суво и мокро чистење
 • 2 × годишно машинско чистење

Одржување

 • неограничени интервенции
 • 4 × контрола
 • 2 × ДДД

Дополнителни услуги

Машинско чистење на влез на објект?
Дезинсекција и дератизација
Дезинфекција
Одржување на хигиена околу зграда
Одржување на дворно место на зграда
Одржување на хигиена на подрумски простории
Одржување на атмосферски одводи – олуци
Чистење на тешко достапни позиции
Хортикултурно уредување
Управување со гаражи
Техничко одржување на гаражи
Одржување на хигиена во гаражен простор
Машинско чистење на гаражи

Надворешни добавувачи – сервисери

Месечно сервисирање на лифт
Сервисирање на хидро пумпа
Сервисирање на гаражни врати
Сервисирање на домофонски уреди
Дополнителни услуги

Модел за распределба на трошоци *

Еднаков износ

Сите трошоци се распределуваат на еднакви износи на сите сопственици.

Пропорционален износ

Трошоците се делат на износи еднакви на сопственичкиот удел во целиот објект по м2.

Друго

Нашата компанија ви дава можност за адаптирање на системот за наплата по ваши потреби. Ве молиме образложете го истиот во забелешка.

Резервен фонд – фонд за инвестиции *

РФ е обврска пропишана со закон. Со одлука на станарите овие средства се на располагање во случај на итна потреба или пак инвестиција за зголемување на вредноста на објектот. Висината на резервниот фонд пропишан со закон предвидува поголем месечен износ за постари објекти.

Изберете го најсоодветниот модел за вашите потреби:

Еднаков износ РФ

Сите сопственици учествуваат со еднаков износ во резервниот фонд.

Пропорционален износ

Учеството во резервниот фонд се определува според големината на посебниот дел во м2.

Друго

Нашата компанија ви дава можност за адаптирање на системот за наплата по ваши потреби. Ве молиме образложете го истиот во забелешка.

Ве молиме внесете износ кој сметате дека е соодветен, а за подетални информации ќе бидете контактирани од нашите вработени.

Тековни трошоци за објектот

Наведете ги износите на сите трошоци што настануваат на месечно ниво.

денари
денари
денари
денари
денари
денари

Приходи на објектот

Доколку обезбедувате дополнителни приходи, освен месечните уплати од сопствениците (пр: закупнина од простории, рекламен ѕид или поставени антени на кровна конструкција), наведете ги истите во полињата подолу.

денари
денари
денари
денари
денари
денари

Одговорните лица во секторите управување и техничко оддржување во координација со сопствениците на објектот изработуваат технички записник на објектот, со цел да се утврди најдобар модел за беспрекорно функционирање на заедничкиот простор.

Долгорочната цел е зголемување на вредноста, подобрување на техничките карактеристики и поголема енергетска ефикасност на објектите управувани од наша страна.