Дотраените водоводни, канализациски и електрични инсталации често можат да бидат причина за поплава или пожар во домот. Најважно од сѐ е санацијата и изведбата да ја изврши стручно лице. Итните интервенции ги вршиме веднаш, без одложување.

Ви стоиме на располагање за следните услуги:

1.ВОДОВОДНА МРЕЖА

(санација на оштетени водоводни цевки, протекување на вентили)

2.КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
(оштетување на канализациски цевки, протекување и отпушување)
3.ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
(изведба и санација на електрични инсталации и електрични броила)
4.ИСПУМПУВАЊЕ НА ВОДА
(машинско испумпување на вода од подрумски и гаражни простории, окна од лифт)

Категорија

Водовод