Поврзување на новите машини на интерната електрична инсталација – периодични и превентивни прегледи и поправки на електричните и електронските уреди, но и на опремата за работа и нејзините составни делови – монтажа на електро-опрема на новите алати и поправка на изработените алати во алатницата или одржување – мерење, контролирање и определување на мерните единици на термо-регулаторите и термо-сондите – уредување на документацијата и дополнување на шемите на струјните кола на електро-опремата на машините, уредите и инсталациите при промени и додатоци – грижа за чисто и уредно работно место

1. ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

(изведба и санација на електрични инсталации и електрични броила)

2. БЕЛА ТЕХНИКА И АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО

(поставување и одржување, поправка на бела техника и електрични апарати за домаќинство, системи за ладење и греење)

3. СВЕТИЛКИ, ПРИКЛУЧОЦИ И ПРЕКИНУВАЧИ

(поставување и промена на секаков вид на осветлување и светлечки тела, приклучоци и прекинувачи)

4. ЕЛЕКТРИЧНИ ТАБЛИ ЗА ОСИГУРУВАЧИ

(изведба и санација на електрични табли за осигурувачи)

5. РЕФЛЕКТОРИ СО СЕНЗОРИ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ТАЈМЕРИ

(изведба, санација и промена на секаков вид на сензори, рефлектори, тајмери и осветлување)

 • Gallery of Realized Projects

 • Frequently Asked Questions

  What Does Cost-Per-Gallon Mean?

  Price is but one factor which enters in paint values

  How many square feet will it cover per gallon?

  More important still, statistics show that cheap-price-per-gallon paint lasts only about half as long

  What are its working and spreading properties?

  The protective value of paint becomes more important as the years go by