Итни интервенции

Дотраените водоводни, канализациски и електрични инсталации често можат да бидат причина за поплава или пожар во домот. Најважно од сѐ е санацијата и изведбата да ја изврши стручно лице. Итните интервенции ги вршиме веднаш, без одложување.

Мој Мајстор Мултисервис Ви нуди решение за секоја Ваша потреба. Нашиот искусен тим и мрежата од проверени и квалитетни соработници Ви стои на располагање за сите тековни и вонредни потреби кои настануваат во објектите и Вашиот дом.

Водоводна мрежа

Санација на оштетени водоводни цевки, протекување на вентили.

Канализациона мрежа

Санација на оштетени канализациски цевки, протекување и отпушување.

Електрична инсталација

Изведба и санација на електрични инсталации и електрични броила.

Испумпување на вода

Машинско испумпување на вода од подрумски и гаражни простории, окна од лифт.